1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Public Call
 4. Public Call for AI4Health.Cro Services Now Open!

Public Call for AI4Health.Cro Services Now Open!

Don’t miss this opportunity to access cutting-edge AI-powered healthcare services. Apply now and take your business or organization to the next level with AI4Health.Cro Hub!

one-stop-shop

Who Can Apply?

This public call is open to the following entities:

 1. Micro, small, and medium-sized enterprises (SMEs)
 2. Small enterprises with medium market capitalization,
 3. Public bodies and entities not engaged in economic activities.

Duration of the Public Call?

The public call is open from 15 September 2023 to 31 March 2026 or until the allocated funds are fully utilized.

What Services are Offered by AI4Health.Cro?

AI4Health.Cro offers a range of services aimed at supporting digital transformation and innovation in the economy and society. These services are in line with Regulation 2021/694 and the Digital Europe 2021- 2027 Program, and include: 

Testing Before Investing Services

Support to Find Investments

Skills and Training

Networking and Ecosystem

For the utilization of AI4Health.Cro Test Before Invest Services (point 1), SMEs are eligible for:

✓ Grants for research and development projects as per Article 25 of Regulation 651/2014.

✓ Innovation support for SMEs as per Article 28 of Regulation 651/2014.

For the utilization of AI4Health.Cro services related to Education and Training Services (point 2), support for Financing Support Services (point 3), and Networking and Strengthening the Innovation Ecosystem (point 4), SMEs are eligible for:

✓ Innovation support for SMEs as per Article 28 of Regulation 651/2014.

Small companies with medium market capitalization utilizing services related to pre-investment testing (point 1) are eligible for:

✓ Grants for research and development projects as per Article 25 of Regulation 651/2014.

For more details contact edih@irb.hr.

Tekst javnog poziva

Na temelju Ugovora između Europske komisije i koordinatora Instituta Ruđer Bošković (GRANT AGREEMENT Project 101083735 — AI4Health.Cro, DIGITAL-2021-EDIH-01) na snazi od 16. studenog 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja i koordinatora Instituta Ruđer Bošković (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara – podrška za digitalne centre za inovacije C1.1.2. R4-I1, KLASA: 402-07/22-01/05, URBROJ: 517-03-03-01-01-23-2, od 30. ožujka 2023. godine), Programa dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima, KLASA: 402-07/22-01/08, URBROJ: 517-03-03-23-8 (u daljnjem tekstu: Program potpora), kojeg je donio Ministar gospodarstva i održivog razvoja dana 20. siječnja 2023. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja, ravnatelj koordinatora Instituta Ruđer Bošković objavljuje:

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE USLUGA PROJEKTA AI4HEALTH.CRO

1. Pravo korištenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:
 • mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi),
 • mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije
 • javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost
2. Trajanja Javnog poziva

Javni poziv otvoren je od 15.09.2023. do 31. ožujka 2026. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

3. Vrste usluga EDIH-a

Polazeći od odredbi Uredbe 2021/694 i Programa Digitalna Europa 2021.-2027., Europski digitalni inovacijski centri (u daljnjem tekstu: EDIH-ovi) pružaju usluge usmjerene na podršku javnom i privatnom sektoru u procesu digitalne transformacije gospodarstva i društva i poticanja inovacija, a odnose se na sljedeće:

 1. Testiranje prije ulaganja,
 2. Razvoj vještina i osposobljavanje,
 3. Podrška za pristup financijskim sredstvima, i
 4. Umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava.

Usluge su detaljnije opisane u Katalogu usluga, koji je Prilog 3. ovog Javnog poziva.

Za korištenje usluga AI4Health.Cro iz točke 1) testiranje prije ulaganja, MSP-ovima se dodjeljuju:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014
 • potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014.

Za korištenje usluga AI4Health.Cro iz točke 2) razvoj vještina i osposobljavanje, 3) podrška pristupu financijskim sredstvima i 4) umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava, MSP-ovima se dodjeljuju:

 • potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014

Malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije za korištenje usluga iz točke 1) testiranje prije ulaganja se dodjeljuju:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014.
4. Procjena vrijednosti usluga

Sukladno članku 12. Programa potpora, najviši iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije tijekom trogodišnjeg razdoblja, koje započinje na dan dodjele potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe 651/2014) iznosi 200.000,00 EUR.

5. Cjenik usluga AI4Health.Cro

Cjenik usluga AI4Health.Cro u kojem su navedeni opisi usluga, pružatelji usluge, lokacije i tržišne cijene te iznosi državne potpore nalazi se u Prilogu br. 3 ovog Javnog poziva.

6. Vrijednost dodijeljene državne potpore

U odnosu na cijene usluga utvrđene Cjenikom usluga, korisnik usluge koristi besplatno, a potpora se obračunava najviše do 50% iznosa tržišne vrijednosti cjenikom utvrđene usluge i predstavlja državnu potporu.

Samo razlika između tržišne cijene/naknade i umanjene naknade za usluge koje se pružaju MSP-ovima i malim poduzetnicima srednje tržišne kapitalizacije predstavlja državnu potporu.

7. Pružatelji usluga AI4Health.Cro

Pružatelji navedenih vrsta usluga (točka 3. Javnog poziva) su sljedeći članovi AI4Health.Cro:

1. Institut Ruđer Bošković (IRB), Hrvatska;

2. Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (MAG), Hrvatska;

3. Dom zdravlja Zagreb – Centar (DZZC), Hrvatska;

4. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Hrvatska;

5. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatska;

6. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (MIZ), Hrvatska;

7. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet (MEFST), Hrvatska;

8. Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet (RITEH), Hrvatska;

9. Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju (CROAI), Hrvatska;

10. Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ-HR), Hrvatska;

11. Mreža znanja d.o.o. za poslovno savjetovanje (MZ), Hrvatska;

12. Feelsgood Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (FGCP), Hrvatska;

13. Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER), Hrvatska;

14. IN2 d.o.o. za informatički inženjering i usluge (IN2), Hrvatska;

15. Ericson Nikola Tesla d.d. (ENT), Hrvatska;

16. Newton Technologies Adria d.o.o. (NTA), Hrvatska;

8. U slučaju pružanja usluga AI4Health.Cro krajnjim korisnicima koji su poduzetnici u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, radi se o dodjeli državne potpore sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima (Program je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//Industrija/Natje%C4%8Daji//Program%20dr%C5%BEavnih%20potpora%20EDIH.pdf

9. Davatelj državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih centara je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja;
10. Uvjeti i način dodjele i korištenja državnih potpora detaljno su uređeni Uputama za postupanje i načinu korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara, koje su u Prilogu 2 ovom Javnom pozivu;
11. Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore i ostali obrasci koje je svaki poduzetnik, koji iskaže interes za korištenje usluga člana AI4Health.Cro na temelju Javnog poziva dužan ispuniti i dostaviti prilikom prijave na poziv (Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5) nalaze se u ovom pozivu (pod Obrasci);
12. Obrazac 6 ispunjava samo Podnositelj zahtjeva usluga iz Javnog poziva AI4Health.Cro koji nije poduzetnik u smislu pravila o potporama te se na istoga ne odnose obveze podnošenja zahtjeva za potporu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i nalazi se u ovom pozivu (pod Obrasci).
13. Prijave na ovaj Poziv dostavljaju poštom ili osobno na jednu od adresa:

1. Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb (IRB);

2. Ljudevita Gaja 2, 49000 Krapinske Toplice (MAG);

3. Runjaninova 4, 10000 Zagreb (DZZC);

4. Rockefellerova 7, 10000, Zagreb (HZJZ)

5. Margaretska 3, 10000 Zagreb (HZZO)

6. Ksaver 200A, 10000 Zagreb (MIZ)

7. Soltanska ulica 2, 21000 Split (MEFST)

8. Vukovarska 58, 51000 Rijeka (RITEH)

9. Zavrtnica 17, 10000 Zagreb (CROAI)

10. Savska 41/VII, 10000 Zagreb (UPUZ-HR)

11. Božidarevićeva ulica 13, 10000 Zagreb (MZ)

12. Ilica 1a, 10000 Zagreb (FGCP)

13. Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb (ZICER)

14. Marohnićeva 1/1, 10000 Zagreb (IN2)

15. Krapinska 45, 10000 Zagreb (ENT)

16. Domagojeva 2, 10000 Zagreb (NTA)

Prilozi i obrasci uz Javni poziv

Prilozi

Prilog 1 Program dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima

Prilog 2 Upute za postupak i način korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara

Prilog 3 Katalog i cjenik usluga Al4Health.Cro EDIH-a

Obrasci

Obrazac 1. Zahtjev za dodjelu državne potpore

Obrazac 2. Skupna izjava podnositelja zahtjeva za potporu

Obrazac 3. Izjava o nepromijenjenim okolnostima

Obrazac 4. Izjava o obavljanju negospodarske djelatnosti

 

 

 

 

Article Attachments

Was this article helpful?